Vedtægter for foreningen 6F

 

§1 Foreningen

 1. Foreningens navn er 6F
 2. Hjemsted er Dueoddevej 6F, 7400 Herning
 3. 6F er uafhængig af partipolitiske interesser.
 4. Overskud ved virksomhed i 6F skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

 

§2 Formål.

Foreningens formål er:

 1. At skabe velegnede rammer for kinky og positive mennesker, der ønsker at udleve BDSM og fetichisme, forstået som seksuel drift.
 2. At fremme sansen for de værdier, der kan ligge i at udleve BDSM og fetichistiske forestillinger i seksuelle forhold til andre, hvor der indbyrdes ligeværdighed, tillid og gensidig accept under afgjort afstandstagen til vold og tvangsanvendelse, som middel til undertrykkelse.
 3. At virke i rammer, som fremmer forståelsen for BDSM og fetichisme, som værende en positiv seksualitet.
 4. Det kan ske ved at 6F søger:
  1. At skabe såvel fysisk, som psykisk trygge rammer, hvor BDSM’ere og fetichister kan finde sammen for at more sig, udveksle erfaringer, og få et godt grundlag for nærmere bekendtskaber.
  2. At yde støtte til folk, der har brug for og ønske om dette, bl.a. gennem rådgivningsvirksomhed for foreningens medlemmer og gæster.
  3. At samarbejde med foreninger med beslægtede seksualpolitiske formål i ind- og udland.

 

§3 Medlemskab

 1. Som medlem kan optages enhver mand og kvinde, som er fyldt 18 år, der går ind for 6F’s formål og vil overholde foreningens vedtægter.
 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kontinentet refunderes ikke. Der laves medlemskort, der er bevis på medlemskab, og som på forlangende skal forevises ved deltagelse i foreningens events.
 3. Diskretion er alle medlemmers og gæsters livslange pligt at undgå at sætte andre i problemer eller forlegenhed, private som offentlig, med deres seksualitet, medlemskab af foreningen 6F eller tilknytning til BDSM miljøet.
  1. Er der tale om en offentlig person der udføre sit erhverv i forbindelse med BDSM miljøet, er det ikke at betragte som diskretions brud at blive omtalt i forbindelse med udførsel af sit erhverv, offentligt såvel som i BDSM miljøet.
  2. Ligeledes en person der afholder kursus, workshop, event, etc., i forbindelse med BDSM miljøet er det ikke at betragtet som diskretions brud at det personen afholder bliver omtalt, så længe det er inden for BDSM miljøet.
  3. Bestyrelsens medlemmer er ikke omfattet diskretions reglerne i forbindelse med bestyrelsesarbejde
 4. Medlemskab giver adgang til 6F, samt associerede foreninger i henhold til deres regler. Foreningen udarbejder og vedligeholder til stadighed en liste for foreningens medlemmer, over foreninger, der er indgået besøgsaftaler med.
 5. Medlemskab giver ret til at stemme og opnå valg på generalforsamlinger i 6F efter 3 måneders uafbrudt sammenhængende medlemskab forud for generalforsamlingens afholdelse dato. Fornyelse skal ske inden medlemskabet udløber.
  1. Variabelt medlemskab, giver ret til at stemme eller vælges på foreningens generalforsamling. Ved valg skal der købes et almindeligt medlemskab.
  2. Man kan ikke vælges til bestyrelsen hvis man har en bestyrelsespost i en tilsvarende forening.
 6. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse eller kontingentrestance. 6 måneder efter udmeldelse slettes medlemmets data i medlemskartoteket.
 7. Foreningen har 3 forskellige medlemskaber:
  1. Almindeligt medlemskab, giver ret til at benytte foreningen på alle medlemsaftener. Betales enten for en 3 eller 12 måneders periode. Der kan tilkøbes 2 tillæg til almindeligt medlemskab:
  2. Nøgle tillæg giver adgang til 6F’s lokaler uden for medlemsaftener, via nøgle til lokalerne. Der må gerne tages flere personer med i foreningen, dog betales der gæstemedlemskab for alle, der ikke er medlem af foreningen. Nøgle tillæg skal godkendes af bestyrelsen og først tilkøbes efter 3 måneders almindeligt medlemskab. Er kun gyldigt så længe det almindelige medlemskab er gyldigt.
  3. Navnløst tillæg giver ejeren ret til at tage en person med i foreningen, som denne er ansvarlig for, som om personen havde et almindeligt medlemskab. Personen må kun være i foreningen, så længe ejeren af navnløst tillæg også er der. Er kun gyldigt så længe det almindelige medlemskab er gyldigt.
 8. Variabel medlemskab betales for 12 måneder. Medlemmet betaler billigere gæstemedlemskab, og er at betragte som almindeligt medlem til events, hvad angår ekstra priser, fortrinsret etc.
 9. Gæste medlemskab giver ret at til benytte foreningen på dagen det er købt.

 

§4 Klager

 1. Foreningens medlemmer og gæster kan klage skriftligt på mail til bestyrelsen.
  1. En enig bestyrelse kan med fyldestgørende begrundelse afvise en klage.
  2. Bestyrelsen sørger for, at anklagede gøres bekendt med klagens fulde ordlyd.
 2. Ethvert medlem eller gæst kan få rådgivning, vejledning og støtte hos bestyrelsen til at udforme en klage.
 3. Bestyrelsen nedsætter et klageudvalg bestående af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, der afdækker klagen og fremlægger det for bestyrelsen der herefter behandler klagen som et punkt på dagsordenen.
  1. Klageudvalget kan indkalde klager og/eller anklagede til et afklaringsmøde.
  2. De indkaldte har pligt til at afsætte tid til det planlagte afklaringsmøde og må medbringe en bisidder, som er under tavshedspligt så længe klagen behandles.
 4. Bestyrelsens sanktionsmuligheder er advarsel, karantæne på max 6 måneder eller eksklusion. Eksklusion kræver en enig bestyrelse.
 5. Ved klage over et bestyrelsesmedlem, er vedkommende inhabil.
 6. Bestyrelsen har 6 uger til at behandle klagen, hvorefter der skal træffes en afgørelse. Både klager og anklagede skal informeres skriftligt om udfaldet.
 7. Bestyrelsen kan beslutte at anvende karantæne over for klager og/eller anklagede, indtil der er truffet en afgørelse.
 8. Bestyrelsen kan handle på rygter de får kendskab til i foreningen, og har ret til at indkalde de implicerede parter.
 9. Afgørelser kan ankes af de berørte parter på den næstkommende generalforsamling. Anken skal skriftligt være bestyrelsen i hænde på mail, senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen, således at den kan fremgå af indkaldelsen. Anken har ikke opsættende virkning ved karantæne og eksklusionssager.

 

§5 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er kun for medlemmer og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer.
 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær.
 3. Der udsendes 14 dage før:
  1. Dagsorden
  2. Årsregnskab
  3. Budget
  4. Indkomne forslag..
 4. Der afholdes ordinær generalforsamling, senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning. Datoen fastsættes af bestyrelsen, og meddeles pr. e-mail til alle medlemmer, mindst 6 uger før den fastsatte dato. Medlemmer, som ikke har gyldig e-mail adresse modtager ikke notifikation fra foreningen om generalforsamling.
 5. Bestyrelsen skal indkalde forslag senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt stiles til bestyrelsen senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.
 6. På den ordinære generalforsamling, skal følgende punkter være indeholdt i dagsordenen
  1. Valg af dirigent og to referenter.
  2. Formalia.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab med interne revisors bemærkninger og næste års budget.
  5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
  6. Behandling af andre indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelse
   1. lige år valg af kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   2. ulige år valg af formand og 2 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
  10. Valg af 2 interne revisorer for 1 år.
  11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
  12. Eventuelt.
 7. Generalforsamlingen træffer beslutning, ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med et flertal på 60 % af fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 8. Stemmeafgivning til personvalg skal foretages hemmeligt hvis en eller flere medlemmer ønsker det. Der kan maksimalt afgives samme antal stemmer som poster der skal besættes. Ved valg af formand,  skal der afholdes valgrunde mellem de 2 kandidater der fik flest stemmer i den første runde, hvis ingen kandidat har fået over 50 % af de afgivne stemmer.
 9. Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan kun ske ved personligt fremmøde eller pr. Email eller brev. Ved email eller brev dog min. 72  timer før GF. Det er ikke muligt at give et andet medlem fuldmagt over sin stemme. Opstilling kan ske uden personligt fremmøde.
 10. Såfremt ikke er til stede ved generalforsamlingen eller har en anden person til at fremføre sit forslag, kan generalforsamlingen vælge at lade forslaget bortfalde eller vedtage forslaget. Ligeledes kan generalforsamlingen vælge at omformuler og evt. Forkaste eller vedtage formulere forslag.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
  1. Når et flertal af bestyrelsen ønsker det.
  2. Eller når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf.§3 stk 5.
   1. Skriftligt fremsætter krav derom til bestyrelsen, ledsaget af den til generalforsamlingen ønskede dagsorden.
  3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter fremsat begæring. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling udsendes med 6 ugers varsel, med dagsorden til samtlige medlemmer pr. e-mail til de for foreningen kendte e-mail adresser. Der udsendes ikke yderligere varsel.
   1. Der udsendes en fast dagsorden, der er ikke noget eventuelt punkt.
    1. Valg af dirigent og 2 referenter.
    2. Formalia
    3. Punkter som skal behandles.
  4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer, jf.§3 stk 5, er til stede ved generalforsamlingens begyndelse.
  5. En medlems indkaldt ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst 25 % af indkalderne er fremmødt.
  6. Ved afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling, gælder de samme regler, som på en ordinær generalforsamling, jf.§5 stk 7., jf.§5 stk 8. Og jf.§5 stk 9.

§7 Bestyrelsen

 1. 6F ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af 7 medlemmer inklusiv formand og kasseren, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen er 6F’s øverste myndighed mellem 2 generalforsamlinger, og varetager den daglige drift af 6F.
 2. Bestyrelsen konstituere sig selv.
 3. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal (4) af medlemmerne er til stede.
  1. Er formanden ikke til stede ved et bestyrelsesmøde, indtræder næstformanden i dennes sted. Er hverken formand eller næstformand til stede, indtræder det tilstedeværende medlem med højeste anciennitet i bestyrelsen i formandens sted. Har flere medlemmer lige stor anciennitet, indtræder den med den højeste til dato ubrudte anciennitet i foreningen.
  2. Suppleanterne må gerne deltage i møderne, og skal indkaldes til bestyrelsesmøder
   1. De har ikke stemmeret, når bestyrelsen er fuldtallig, men har ret til at komme med deres holdninger til dagsorden.
 5. Er samtlige medlemmer af bestyrelsen til stede samtidigt, kan de, dersom påtrængende enkeltsager kræver det, umiddelbart konstituere sig, som ekstraordinært bestyrelsesmøde. Der udarbejdes referat som ved ordinære møder.
 6. Når forhandlingerne vedrører personspørgsmål, der kræver diskretionshensyn, skal mødet lukkes under det pågældende punkt på dagsordenen. For bestyrelsesmødernes lukkede del føres, der et særskilt referat. Hvis intet taler derimod, skal der fra mødets lukkede del indføres notis om den lukket del af mødet i referatet.
 7. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, hvis bestyrelsesmedlemmet to på hinanden følgende gange udebliver fra bestyrelsesmøder uden afbud. Ligeledes udtræder et bestyrelsesmedlem eller suppleant, af bestyrelsen, der ikke længere er medlem af foreningen.
 8. Referat fra de åbne bestyrelsesmøder er tilgængelig for medlemmerne.
  1. Referat lægges på foreningens hjemmeside.
 9. Medlemmer kan deltage i åbne bestyrelsesmøder, næste møde dato og sted oplyses af følgende e-mail adresse bestyrelsen@k-i-h.dk
 10. Bestyrelsen kan nedsætte funktionsgrupper, der varetager nærmere definerede opgaver på vegne af bestyrelsen. Funktions gruppers medlemmer udpeges af bestyrelsen, efter konsultation med gruppen. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med gruppen en jobbeskrivelse.
 11. Bestyrelsen kan godtgøre udførelsen af interne arbejdsopgaver med hel eller delvis kontingentfritagelse.
 12. Bestyrelsen kan efter ansøgning, meddele hel eller delvis kontingentfritagelse. Ansøgningen gælder for maksimum et år ad gangen.
 13. Bestyrelsen fastsætter en husorden.
 14. Suppleanter skal indtræde i bestyrelsen, hvis et medlem af bestyrelsen går førend periode. Suppleanterne skal skrive ind, som 1. suppleant og 2. suppleant, så i så fald et bestyrelsesmedlem går før tid skal suppleanterne indsættes i nummereret rækkefølge. Bliver begge suppleanter sat ind, skal der indkaldes til et ekstraordinær generalforsamling, jf.§6, hvor eneste punkt skal være valg af to nye suppleanter. Dog ikke hvis, der er 6 uger til ordinær generalforsamling, så skrives der valg af to nye suppleanter på dagsorden.
 15. Bestyrelsen kan oprette urafstemning om presserende emner.

Urafstemning giver bestyrelsen lov til midlertidigt at ændre eller tilføje et punkt i vedtægterne inden for et specifikt punkt, frem til førstkommende generalforsamling. Ved førstkommende generalforsamling skal der stemmes igen om det specifikke punkt for at gøre det en permanent del af vedtægterne.

Urafstemningen afholdes ved at bestyrelsen sender e-mail ud til samtlige medlemmer, hvor i der vil være en elektronisk måde at stemme ja eller nej til det specifikke punkt. Afstemningen vil løbe i 14 dage, ikke afgivende stemmer vil ikke tælle med. Afstemningen vil blive afgjort af et simpelt flertal.

 

§8 Kartoteket

 1. Ethvert medlem skal oplyse følgende til kartotek:
  1. Fornavn og nick oplyses til kartoteket. På medlems beviset skal fornavn eller nick fremgå.
  2. Køn: mand eller kvinde. I tilfælde af transseksuelle så oplyser de det køn de identificere sig med.
  3. Fødselsår.
  4. Gyldig email adresse, til fremsendelse af al kommunikation fra foreningen.
  5. Information om medlemmets køn, fødselsår og email adresse, er kun tilgængelig for bestyrelsen og må ikke deles med andre uden for bestyrelsen.
  6. Foreningen 6F kan endvidere indsamle ekstra information til statistik.
 2. Bestyrelsen kan forlange yderligere oplysninger ved køb af tillægs medlemskaber. Disse oplysninger kun tilgængelig for bestyrelsen og må ikke deles med andre uden for bestyrelsen.
 3. Kassereren føre medlems kartoteket.
 4. Tvivlstilfælde vedrørende medlemskab afgøres af kassereren.

 

§9 Økonomi

 1. Foreningen tegnes af kassereren og et udvalgt bestyrelsesmedlem.
 2. Årsregnskabet godkendes af de interne revisorer, med eventuelt bemærkninger. Årsregnskabet skal være forlagt interne revisorer senest 6 uger før generalforsamling. Er regnskabet ikke godkendt inden 3 uger før generalforsamlingen, skal bestyrelsen fremsætte forslag om mistillid til bestyrelsen og stemmes der for, er hele bestyrelsen trådt tilbage og en ny bestyrelse skal vælges.
 3. Bestyrelsen forvalter foreningens formue. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 5. Kontingentet for medlemmerne reguleres årligt af generalforsamlingen. Principper for fastsættelse af det årlige kontingent er baseret på, at kunne opretholde foreningens formålsparagraf.
  1. Såfremt ekstraordinære ting opstår, kan bestyrelsen lave én årlig ordinær kontingent ændring på op til 20 % af kontingentsatserne for alle medlems typer.
  2. Ekstraordinære kontingentforhøjelser på over 20 % for medlemmer, kan kun ske på den ordinære generalforsamling.
  3. Beslutning om ekstraordinært kontingent forhøjelse over 20 % kræver samme majoritet, som ved ændring af vedtægterne.
 6. Bestyrelsen kan regulere gæstemedlemskab pris for et pågældende event.
 7. En enstemmig bestyrelsen kan leje eller låne foreningslokaler ud til et privat event.

 

§10 Interessegrupper

 1. Et hvert medlem kan oprette interessegrupper, med specifikt formål i relation til foreningen og i overensstemmelse med § 2 i ord og ånd. Dog må formålet ikke være sammenfaldende med funktionsgruppers opgaver.
 2. Interessegrupper skal have en kontaktperson, som er bestyrelsen bekendt, og som samtidig er gruppens ansvarlige.
 3. Personer i interessegrupper, der lejlighedsvis udøver udadvendt virksomhed uden for BDSM/Fetish miljøet, skal i hvert enkelt tilfælde informere bestyrelsen, og have godkendelse såfremt Foreningen inddrages.

 

§11 Opløsning af foreningen

 1. Forslag om opløsning af foreningen, behandles af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 6 og højst 12 ugers mellemrum.
 2. Vedtagelse sker ved simpelt flertal, der dog skal udgøre mindst 35 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf.§3 stk 5. Ved opløsning fastsætter generalforsamlingen en opløsningstermin på max 3 måneder fra vedtagelsesdato, beslutter anvendelse af evt. formue og kartotek, og nedsætter et udvalg til afvikling af foreningen.

 

§12 Ikrafttrædelse

 1. Disse vedtægter er vedtaget på 6F´s generalforsamling den 11 februar 2017 .

 

 

Bilag A

Foreningens kontingent priser

Almindeligt medlemskab.

300 kr for 3 måneder

1000 kr for 12 måneder

 

Nøgle tillæg

75 kr pr måned, max løbetid til gældende almindeligt medlemskab

 

Navnløst tillæg

125 kr pr måned, max løbetid til gældende almindeligt medlemskab

 

Variabel medlemskab.

200 kr for 12 måneder og 75 kr for gæstemedlemskab

Gæstemedlemskab.

125 kr pr gang.

 

 

X