Vedtægter for foreningen 6F

Gældende fra 17.02.18

 

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål.

Stk.1. Foreningens navn er; 6F, men kaldes også; Kælderen i Herning.

 

Stk.2. Foreningens hjemsted er Dueoddevej 6F, 7400 Herning

 

Stk.3. Foreningen 6F er uafhængig af partipolitiske interesser.

 

Stk.4. Foreningens formål er:

4.1. At skabe velegnede, rummelige og trygge rammer for mennesker, som ønsker at udleve BDSM og fetichisme, forstået som del af menneskers seksualitet.

4.2. At fremme sansen for de værdier, der kan ligge i at udleve BDSM og fetichistiske forestillinger i seksuelle forhold til andre, hvor der hersker indbyrdes ligeværdighed, tillid og gensidig accept under afgjort afstandstagen til vold og tvangsanvendelse, som middel til undertrykkelse.

4.3. At være forgænger og initiativtagere for, at fremme forståelsen for BDSM og fetichisme, som værende en positiv seksualitet.

 

Stk.5. Dette kan ske ved:

5.1. At skabe såvel fysiske, som psykiske trygge rammer, hvor mennesker med interesse i denne seksualitet, kan mødes for at more sig, udveksle erfaringer og danne fællesskab om fælles interesse.

5.2. At yde støtte og være behjælpelig for dem, der har brug for og ønske om dette, bl.a. gennem rådgivning for foreningens medlemmer og gæster.

5.3. At samarbejde med foreninger med beslægtede seksualpolitiske formål i ind- og udland.

5.4. At være åbne og imødekommende overfor alle, der ønsker at deltage i foreningens virke, under forudsætning af, at det overholder gældende dansk lovgivning. Samt skabe rummelighed, respekt og forståelse for menneskers forskelligheder, forskellig opfattelse, forståelse og synspunkter.

 

§ 2 Medlem

Stk.1. Medlemskab kan optages af enhver mand og kvinde, som er fyldt 18 år, som er i overensstemmelse med 6F’s formål og som vil overholde foreningens vedtægter.

 

Stk.2. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kontingentet eller tillæg til dette, refunderes ikke. Der laves medlemskort, som er bevis på medlemskab, og som på forlangende skal forevises ved deltagelse i foreningen.

 

Stk.3. Diskretion er alle medlemmer og gæsters livslange pligt! At undgå at sætte andre i problemer og forlegenhed, både i private samt offentlige sammenhænge, vedrørende deres seksualitet, deres medlemskab af foreningen 6F eller på anden måde tilknytning til BDSM miljøet.

 

Følgende er at bemærke:

3.1. Er der tale om en offentlig person der udføre sit erhverv i forbindelse med BDSM miljøet, er det ikke at betragte som diskretions brud at blive omtalt i forbindelse med udførsel af sit erhverv, offentligt såvel som i BDSM miljøet.

3.2. Ligeledes en person der afholder kursus, workshop, event, etc., i forbindelse med BDSM miljøet er det ikke at betragtet som diskretions brud at det personen afholder bliver omtalt, så længe det er inden for BDSM miljøet.

3.3. Bestyrelsens medlemmer er ikke omfattet diskretions reglerne i forbindelse med bestyrelsesarbejde.

 

Stk.4. Medlemskab giver adgang til Foreningen 6F, samt venskabsforeninger i henhold til deres gældende regler og under forudsætning af, at det er en forening der er indgået en samarbejdsaftale med.

 

Stk.5. Medlemskab ophører ved kontingentrestance. 6 måneder efter kontingentrestance eller inaktivitet slettes medlemmets data i medlemskartoteket.

 

Stk.6. Foreningen har 3 forskellige medlemskaber:

6.1. Almindeligt medlemskab.

6.1.1. Dette betales enten for en 3 eller 12 måneders periode. Et almindeligt medlemskab giver ret til gratis entre på alle åbnings aftner.

6.1.2. Almindeligt medlemskab giver ret til, at stemme og opnå valg på generalforsamlinger i 6F efter 3 måneders uafbrudt sammenhængende medlemskab forud for generalforsamlingens afholdelse dato. Fornyelse af medlemskab skal ske inden medlemskabet udløber, for at bibeholde retten til, at stemme og opnå valg.

6.1.2.1. Man kan ikke vælges til bestyrelsen hvis man har en bestyrelsespost i en tilsvarende forening.

6.2. Variabel medlemskab.

6.2.1. Dette betales for 12 måneder. Medlemmet betaler billigere gæstemedlemskab, på besøgsdage og er at betragte som almindeligt medlem til events, hvad angår ekstra priser, fortrinsret etc.

6.3. Gæste medlemskab – Giver ret til, at benytte foreningen på dagen det er købt

Følgende er at bemærke:

6.4. Særlige arrangementer som finder sted i foreningens lokaler kan have andre anvisninger i henhold til pris, hvem der kan møde op og andre særlige forskrifter. Dette er dog altid foreskrevet på disse arrangementer.

 

Stk.7. Der kan tilkøbes 2 tillæg til almindeligt medlemskab:

 

7.1. Nøgle tillæg.

Et Nøgle tillæg giver adgang til 6F’s lokaler uden for åbnings tider, via nøgle til lokalerne.

Der må gerne tages flere personer med i foreningen, dog betales der gæstemedlemskab for alle, der ikke er medlem af foreningen.

Nøgle tillæg skal godkendes af bestyrelsen og kan først tilkøbes efter 3 måneders almindeligt medlemskab.

Det er kun gyldigt så længe det almindelige medlemskab er gyldigt.

Ved brug af lokalerne uden for almindelig åbningstid har man ansvaret for, at aflevere lokalerne i samme stand som da man ankom.

At man betaler for eventuelt forbrug og foretages der arbejde eller anden daglig drift af foreningen når man benytter den, tilpasser man sig det arbejdende folk.

 

7.2. Navnløst tillæg.

Navnløst tillæg giver ejeren ret til at tage en person med i foreningen, som denne er ansvarlig for, som om personen havde et almindeligt medlemskab.

Personen må kun være i foreningen, så længe ejeren af navnløst tillæg også er der.

Navnløst tillæg er kun gyldigt så længe det almindelige medlemskab er gyldigt.

 

Stk.8. Et medlem af enhver art, som ikke respektere foreningens vedtægter og regler, som gyldigt er varetaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Eksklusionen skal være saglig og begrundes skriftligt.

 

Følgende er at bemærke:

 

8.1. Bestyrelsen har flere sanktionsmuligheder, henholdsvis; påtale, advarsel, karantæne og eksklusion.

8.2. Foreningens medlemmer, gæster i foreningen eller andre som på anden måde har kontakt til foreningen, kan til hver en tid klage skriftligt til bestyrelsen via mail.

8.2.1. En enig bestyrelse kan med, en fyldestgørende begrundelse afvise en klage.

8.2.2. Bestyrelsen sørger for, at anklagede gøres bekendt med klagens fulde ordlyd, i tilfælde af, at en klage omhandler en anden. Der udvises altid respekt og diskretion i forbindelse med personfølsomme oplysninger.

8.3. Ved klage over et bestyrelsesmedlem, er vedkommende inhabil i behandling af sagen og vedrørende afgørelse.

8.4. Bestyrelsen har 6 uger til at behandle en klage efter modtagelse, hvorefter der skal træffes en afgørelse. Både klager og anklagede skal informeres skriftligt om udfaldet.

8.5. Bestyrelsen kan beslutte, at anvende midlertidig karantæne overfor klager og/eller anklagede, indtil der er truffet afgørelse.

8.6. Bestyrelsen har mulighed for, at handle på rygter de får kendskab til både i foreningen og udenfor foreningen og har ret til at indkalde de implicerede parter.

8.7. Afgørelser omkring klager kan ankes af de berørte parter på den førstkommende generalforsamling. Anken skal skriftligt være bestyrelsen i hænde på mail, senest 4 uger inden afholdelse af førstkommende generalforsamling, således at den kan fremgå af indkaldelsen.

8.7.1. Generalforsamlingen har som foreningens højeste myndighed mulighed for, at stadfæste eller omstøde en afgørelse af en klage, på baggrund af en skriftlig anke af en konkret sag.

 

§ 3 Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er kun for aktive medlemmer og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer, som er stemmeberettigede.  

 

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Datoen fastsættes af bestyrelsen og meddeles, via den email som er oplyst ved tegnelse af medlemskab, senest 6 uger før den fastsatte dato.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes via mail  til bestyrelsen senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsender senest 2 uger inden afholdelse, via den email som er oplyst ved tegnelse af medlemskab, Dagsorden, Årsregnskab, Budget samt Indkomne forslag.

 

Stk.3. På den ordinære generalforsamling, skal følgende punkter være indeholdt i dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formalia.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab med interne revisors bemærkninger og næste års budget.
 5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
 6. Behandling af andre indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse
  1. lige år: valg af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
  2. ulige år:  valg af formand og sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 10. Valg af 2 interne revisorer for 1 år.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
 12. Eventuelt.

 

Stk.4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk.5. Generalforsamlingen træffer beslutning, ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages ved et flertal på 60 % af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

Stk.6. Stemmeafgivning til personvalg skal foretages hemmeligt hvis en eller flere medlemmer ønsker dette. Der kan maksimalt afgives samme antal stemmer som poster der skal besættes. Ved valg af formand, skal der afholdes valgrunde mellem de 2 kandidater der fik flest stemmer i den første runde, hvis ingen kandidat har fået over 50 % af de afgivne stemmer.

 

Stk.7. Stemmeafgivelse på generalforsamlingen kan kun ske ved personligt fremmøde. Det er ikke muligt, at give et andet medlem fuldmagt over sin stemme. Opstilling til bestyrelsen kan ske uden personligt fremmøde på generalforsamlingen dog skal bestyrelsen have skriftlig besked omkring ønske om opstilling og til hvilke eller hvilken post, senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk.8. Såfremt vedkommende bag et forslag til vedtægtsændring ikke er til stede ved generalforsamlingen falder forslaget

 

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

1.1. Når et flertal af bestyrelsen ønsker det.

1.2. Eller når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf.§3 stk 6.1 Skriftligt fremsætter krav derom til bestyrelsen, ledsaget af den, til den ekstraordinære generalforsamlingen, ønskede dagsorden (jf §5 stk.3.).

1.2.1. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens.

 

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 1 uge.

 

Stk.3. Der udsendes en fast dagsorden, der er ikke noget eventuelt punkt.

 1. Valg af dirigent og 2 referenter.
 2. Formalia
 3. Punkter som skal behandles.

 

Stk.4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, med det antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. §3 stk.6.1.2.

 

Stk.5. Ved afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling, gælder de samme regler, som på en ordinær generalforsamling, jf.§4 stk 6,7 og 8.

 

§ 5 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. 6F ledes af, en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af minimum 3 og op til 5 medlemmer, og op til 2 suppleanter. Bestyrelsen er foreningen 6F’s øverste myndighed mellem 2 på hinanden følgende  generalforsamlinger, og varetager den daglige drift af foreningen 6F.

 

Stk.2. Bestyrelsen konstituere sig selv, foruden de tre personvalgte poster, sekretær, kassereren og formanden.

 

Stk.3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

Stk.4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens fravær er det næstformandens stemme der er udslagsgivende.

 

4.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal (3) af medlemmerne er til stede.

4.2. Er formanden ikke til stede ved et bestyrelsesmøde, indtræder næstformanden i dennes sted. Er hverken formand eller næstformand til stede, indtræder det tilstedeværende medlem med højeste anciennitet i bestyrelsen i formandens sted. Har flere medlemmer lige stor anciennitet, indtræder den med den højeste til dato ubrudte anciennitet i foreningen.

 

Stk.5. Behandles et personfølsomt punkt til et bestyrelsesmøde eller debatteres andet af diskretions mæssig karakter, skal mødet lukkes under det pågældende punkt på dagsordenen. For bestyrelsesmødernes lukkede del føres, der et særskilt referat. Hvis intet taler derimod, skal der fra mødets lukkede del indføres notis om den lukket del af mødet i det tilgængelige referatet.

 

Stk.6. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, hvis bestyrelsesmedlemmet, på hinanden følgende, to gange udebliver fra bestyrelsesmøder uden afbud. Ligeledes udtræder et bestyrelsesmedlem eller suppleant, af bestyrelsen, der ikke længere er medlem af foreningen.

 

Stk.7. Bestyrelsen fastsætter en husorden.

 

Stk.8. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem af bestyrelsen får varigt forfald mellem to generalforsamlinger.

 

8.1. Suppleanterne skal skrives ind, som 1. suppleant og 2. suppleant, så i fald et bestyrelsesmedlem går før tid skal suppleanterne indsættes i nummereret rækkefølge.

 

§ 6 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 

2.1. Bestyrelsen forvalter foreningens formue. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

 

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens kartotek.

 

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

4.1. Årsregnskabet skal være forlagt interne revisorer senest 6 uger før generalforsamling.

 

Stk.5. Kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

Stk.6. Bestyrelsen kan regulere entre pris for et pågældende event.

 

Stk.7. En enstemmig bestyrelsen kan leje eller låne foreningslokaler ud til et privat event.

 

§ 7 Kartoteket

Stk.1. Ethvert medlem skal oplyse følgende til kartotek:

 

1.1. Fornavn og nick oplyses til kartoteket. På medlems beviset skal fornavn eller nick fremgå.

1.2. Køn: mand eller kvinde. I tilfælde af transseksuelle så oplyser de det køn de identificere sig med.

1.3. Fødselsår.

1.4. Gyldig email adresse, til fremsendelse af al kommunikation fra foreningen.

 

Stk.2. Information om medlemmets køn, fødselsår og email adresse, er kun tilgængelig for bestyrelsen og må ikke deles med andre uden for bestyrelsen.

 

Stk.3. Foreningen 6F kan endvidere indsamle ekstra information til statistik, vedrørende bla. målgruppe, interesse, transport, mm.

 

Stk.4. Bestyrelsen kan forlange yderligere oplysninger ved køb af tillægs medlemskaber. Disse oplysninger kun tilgængelig for bestyrelsen og må ikke deles med andre uden for bestyrelsen.

 

Stk.5. Tvivlstilfælde vedrørende medlemskab afgøres af kassereren i samråd med formanden.

 

§ 8 Interessegrupper

 

Stk.1. Et hvert medlem kan oprette interessegrupper, med specifikt formål i relation til foreningen og i overensstemmelse med §1. Stk.4. i ord og ånd. Dog må formålet ikke være sammenfaldende med funktionsgruppers opgaver.

 

Stk.2. Interessegrupper skal have en kontaktperson, som er bestyrelsen bekendt, og som samtidig er gruppens ansvarlige.

 

Stk.3. Personer i interessegrupper, der lejlighedsvis udøver udadvendt virksomhed uden for BDSM/Fetish miljøet, skal i hvert enkelt tilfælde informere bestyrelsen, og have godkendelse såfremt Foreningen inddrages.

 

§ 9 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

 

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

 

Stk.1. Vedtægter kan kun ændres ved stemmeflertal, af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter de er vedtaget på generalforsamling.

 

§ 11 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted flertal af de fremmødte stemmer, på 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger. Afstemningen følger samme procedure som for vedtægtsændringer. Opnås der ikke flertal på 1. generalforsamling indkaldes der på ny. Opnås der flertal på den 2 generalforsamling, nedsættes der likvidationsudvalg bestående af 3 personer (personerne kan godt være medlem af den siddende bestyrelse). Disse 3 personer er lige stillet i udvalget.

 

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 1, stk 4 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling på en evt. indstilling af likvidationsudvalget.

 

Stk.3. Foreningens endelige ophør som juridisk enhed indtræder først, når det endelige likvidationsregnskab er godkendt på den – definitivt – sidste generalforsamling, som først kan finde sted, når likvidation udvalget har afsluttet sin opgave.

 

§ 12 Datering

Stk.1. Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 17. februar 2018.

 

Dirigentens underskrift.

___________________________________________

 

 

Bilag A

Foreningens kontingent priser:

 

Almindeligt medlemskab.

300 kr for 3 måneder

1000 kr for 12 måneder

 

Nøgle tillæg

75 kr pr måned, max løbetid til gældende almindeligt medlemskab

 

Navnløst tillæg

125 kr pr måned, max løbetid til gældende almindeligt medlemskab

 

Variabel medlemskab.

200 kr for 12 måneder og 75 kr for gæstemedlemskab

 

Gæstemedlemskab.

125 kr pr gang.

X